alarm thermometer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm thermometer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm thermometer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm thermometer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm thermometer

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    nhiệt kế báo hiệu