alarm gauge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm gauge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm gauge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm gauge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm gauge

    * kỹ thuật

    áp kế báo động