alarm (system) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm (system) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm (system) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm (system).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm (system)

    * kỹ thuật

    hệ thống chống trộm