alarm bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm bit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm bit

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bit báo động