alarm-on threshold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm-on threshold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm-on threshold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm-on threshold.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm-on threshold

    * kỹ thuật

    ngưỡng khởi động báo động

    điện tử & viễn thông:

    ngưỡng phát động báo động