alarming rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarming rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarming rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarming rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarming rate

    * kinh tế

    mức độ báo động