alarm-clock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm-clock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm-clock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm-clock.

Từ điển Anh Việt

  • alarm-clock

    /ə'lɑ:m'klɔk/

    * danh từ

    đồng hồ báo thức