alarm-post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm-post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm-post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm-post.

Từ điển Anh Việt

  • alarm-post

    /ə'lɑ:mpoust/

    * danh từ

    (quân sự) nơi tập trung quân đội khi có báo động