alarm profile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm profile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm profile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm profile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm profile

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tùy chọn thông báo