alarm float nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm float nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm float giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm float.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm float

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phao báo động