alarm signal handle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alarm signal handle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alarm signal handle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alarm signal handle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alarm signal handle

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tay giật tín hiệu cảnh báo