trần trong Tiếng Anh là gì?

trần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • trần

  ceiling

  căn phòng này có trần thấp this room has a low ceiling

  bare; naked; nude

  gươm trần naked sword

  đầu trần bareheaded

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • trần

  * noun

  ceiling

  * adj

  bare, naked plain

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Trần

  (Vietnamese dynasty)

 • trần

  (1) to be half naked, drawn (sword); (2) ceiling; (3) dust; world, life; (4) to be old; (5) to display, expose, explain