trần thuật trong Tiếng Anh là gì?

trần thuật trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần thuật sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần thuật

    narrate, tell, state, explain