trần phàm trong Tiếng Anh là gì?

trần phàm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần phàm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần phàm

    như trần tục

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần phàm

    life