trần ai trong Tiếng Anh là gì?

trần ai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần ai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần ai

    the misery here-below, this world (buddhism)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần ai

    the misery here (Buddhism)