trần mễ trong Tiếng Anh là gì?

trần mễ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần mễ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần mễ

    old rice (used in medicine)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần mễ

    old rice (used in medicine)