trần bì trong Tiếng Anh là gì?

trần bì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần bì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần bì

    * dtừ

    dried tangerine skin used for medicinal purpose

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần bì

    dried tangerine skin (as a medicine)