trần như động trong Tiếng Anh là gì?

trần như động trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần như động sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần như động

    stark naked