trần cảnh trong Tiếng Anh là gì?

trần cảnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần cảnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần cảnh

    this world (buddhism)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần cảnh

    this world (Buddhism)