trần hủ trong Tiếng Anh là gì?

trần hủ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần hủ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần hủ

    not in the spirit of the age/times; archiac

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần hủ

    old-fashioned, outmoded