trần ngập trong Tiếng Anh là gì?

trần ngập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần ngập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần ngập

    * nđtừ

    swim