trần liệt trong Tiếng Anh là gì?

trần liệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần liệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần liệt

    spread out, show, display, parade; expose for sale, put in the shop window

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần liệt

    to lay out, display