trần ô trong Tiếng Anh là gì?

trần ô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần ô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần ô

    dirt, spot, stain, blot, blemish