trần duyên trong Tiếng Anh là gì?

trần duyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần duyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần duyên

    this mortal life; lot, destiny, fate (buddhism)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần duyên

    lot, destiny, fate