trần nhà có trang trí những bức họa trong Tiếng Anh là gì?

trần nhà có trang trí những bức họa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần nhà có trang trí những bức họa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần nhà có trang trí những bức họa

    * dtừ

    plafond