trần bạch trong Tiếng Anh là gì?

trần bạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần bạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần bạch

    declare, make known