trần lụy trong Tiếng Anh là gì?

trần lụy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần lụy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần lụy

    bonds of life (buddhism)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần lụy

    bonds of life (Buddhism)