trần thuyết trong Tiếng Anh là gì?

trần thuyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần thuyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần thuyết

    state, explain, set forth, assert; express one's feeling, express oneself