trần xe trong Tiếng Anh là gì?

trần xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần xe

    the cover of a carriage