trần hoàn trong Tiếng Anh là gì?

trần hoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần hoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần hoàn

    như trần gian

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần hoàn

    this world