trần trùng trục trong Tiếng Anh là gì?

trần trùng trục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trần trùng trục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trần trùng trục

    naked/bare to the waist

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trần trùng trục

    naked or bare to the waist