tiếng ran trong Tiếng Anh là gì?

tiếng ran trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng ran sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng ran

    * dtừ

    ruckle