tiếng hoa trong Tiếng Anh là gì?

tiếng hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng Hoa

    Chinese (language)