tiếng mặt trong Tiếng Anh là gì?

tiếng mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng mặt

    * dtừ

    surface noise