tiếng pha trong Tiếng Anh là gì?

tiếng pha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng pha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng pha

    * dtừ

    talking with an accent