tiếng nam trong Tiếng Anh là gì?

tiếng nam trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng nam sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng Nam

    Southern Vietnamese (dialect)