tiếng o o trong Tiếng Anh là gì?

tiếng o o trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng o o sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng o o

    * dtừ

    hum, drone