tiếng một trong Tiếng Anh là gì?

tiếng một trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng một sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng một

    * dtừ

    word by word

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng một

    vocabulary