tiếng bồi trong Tiếng Anh là gì?

tiếng bồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng bồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng bồi

    pidgin