tiếng dội trong Tiếng Anh là gì?

tiếng dội trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng dội sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng dội

    * dtừ

    echo, antiphony

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng dội

    echo