tiếng bắn trong Tiếng Anh là gì?

tiếng bắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng bắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng bắn

    * dtừ

    splash