tiếng la trong Tiếng Anh là gì?

tiếng la trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng la sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng la

    * dtừ

    call, cry

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng la

    yelling, shouting voice