tiếng hão trong Tiếng Anh là gì?

tiếng hão trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng hão sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng hão

    * dtừ

    empty name; undeserved reputation