tiếng kèn trong Tiếng Anh là gì?

tiếng kèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng kèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng kèn

    * đtừ

    toot, trump, blast, blare