tiếng kêu trong Tiếng Anh là gì?

tiếng kêu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng kêu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng kêu

    cry; scream

    những tiếng kêu não lòng mournful/heart-rending cries

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng kêu

    cry, scream, shout