tiếng cạo trong Tiếng Anh là gì?

tiếng cạo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng cạo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng cạo

    * dtừ

    scraping