tiếng bắc trong Tiếng Anh là gì?

tiếng bắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng bắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiếng Bắc

    Northern Vietnamese (dialect)