tiếng người trong Tiếng Anh là gì?

tiếng người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiếng người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tiếng người

    * dtừ

    human sound