túi thơ trong Tiếng Anh là gì?

túi thơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi thơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi thơ

    small pocket (wallet) containing poetical compositions

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi thơ

    small pocket (wallet) containing poetical compositions