túi dết trong Tiếng Anh là gì?

túi dết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ túi dết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • túi dết

    haversack

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • túi dết

    haversack